Šablony SŠ a VOŠ I – ČZA Mělník

V kategorii: Projekty by Anna Richterová

Škola je od 1. ledna 2023 zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský – OP JAK – Šablony pro SŠ a VOŠ. Projekt bude realizován v období  od 1.1. 2023  do  31.12. 2025, přidělená finanční podpora je ve výši 1 764 368,- Kč.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.“

Tento program je v souladu se  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a také  s  Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023  OP JAK.