V České zahradnické akademii se uskutečnila arboristická konference

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

Desátý ročník studentské arboristické konference proběhl v aule vyšší odborné školy České zahradnické akademie Mělník ve dnech 5. a 6. prosince 2019. Akce se konala s mottem Rosteme se stromy. Vedle studentů pořádající školy se konference zúčastnili také posluchači oborově blízkých vysokých škol z Prahy a z Brna a rovněž i řada arboristů z řad široké odborné veřejnosti.

Mělník, 6. prosince 2019

Organizátoři desátého ročníku konference, která má již své stálé místo v kalendáři arboristických vzdělávacích akcí, chtěli vedle samotné hlavní odborné náplně, tedy pojednání o dřevinách rostoucích mimo les a jejich péči, připomenout i významné osobnosti spjaté s arboristikou i vzděláváním. Jak v úvodní řeči připomněl zástupce ředitelky ČZA Mělník Ladislav Pytloun: „Právě v těchto dnech si připomínáme nedožité osmdesáté narozeniny našeho bývalého kolegy Františka Smýkala, jednoho ze zakladatelů vyšší odborné školy v Mělníku a zdejšího dlouholetého pedagoga, zvláště jehož zásluhou se problematika péče o dřeviny rostoucí mimo les dostala ke generaci současných arboristů. Právě on je autorem pětidílného skripta Arboristika, které ve své době shrnulo základní poznatky o tomto rozvíjejícím se oboru, a navíc byl pedagogem či starším kolegou mnoha specialistů, kteří se dnes arboristice aktivně věnují.“

Tematická pestrost přednášek přinesla různé úhly pohledu na arboristiku 

První den konference byl věnován jednotlivým odborným přednáškám, jež přinesly pestrý a aktuální pohled na praktické i teoretické aspekty arboristiky. Karel Drhovský, dlouholetý pracovník v památkové péči, pojednal o svých zkušenostech v péči o stromy z hlediska památkově chráněných objektů, praktické poznatky při správě městské zeleně v hlavním městě Praze přednesla Eva Jakubcová, vedoucí oddělení správy zeleně technické správy komunikací hlavního města Prahy. David Hora, stromolezec, bývalý student a později také kolega Fr. Smýkala, v příspěvku o uličních stromořadích jako nástroji adaptace měst na změnu klimatu pojednal o aktuálních otázkách pěstování alejových stromů a jejich významu v městském prostředí. David Sivák se věnoval specifické tematice výsadby velmi velkých dřevin, kde zúročil své poznatky i zkušenosti, jež získal ve své dosavadní praxi a které přetavil do závěrečné absolventské práce, kterou v červnu 2019 na vyšší odborné škole ČZA Mělník jako student úspěšně obhájil. Specialista okrasného školkařství Martin Vlasák, rovněž bývalý kolega Fr. Smýkala, zaměřil svůj příspěvek na shrnutí současného použití keřů v oblasti sadovnictví a na způsob jejich řezu.  Na závěr prvního dne konference vystoupila Jitka Trevisan, zahradní architektka a dcera Františka Smýkala, aby se podělila o své bohaté zkušenosti z praxe v oborech, které spolu těsně souvisejí a které na sebe do jisté míry navazují, tedy z krajinářské architektury a arboristiky. V jejím příspěvku se tak mnohá fakta, která byla zmíněna v průběhu konference, vzájemně provázala do širších souvislostí.

Společenský večer se stal příležitostí k mezigeneračnímu setkání různých odborníků

Při společenském večeru, který následoval po ukončení přednášek prvního dne, a který se stal i prostorem pro neformální debaty odborníků více generací, vystoupil mj. Miroslav Ezechel, pedagog ČZA Mělník, aby shrnul stávající aktivity vyšší odborné školy v oblasti arboristického vzdělávání. „Snažíme se přitom navazovat na bohatou činnost, kterou započal ve své výuce arboristiky Ing. Smýkal s dalšími odborníky, kteří na této škole působili, a tyto aktivity dále rozvíjíme s přihlédnutím k moderním trendům daného oboru. Působíme tak na naše studenty i na širší odbornou veřejnost. Právě tato arboristická konference je jedním z mnoha příkladů naší práce.“ Mezi třemi generacemi zahradníků se společenského večera zúčastnil i dřívější pedagog vyšší odborné školy a významný zahradní architekt Drahoslav Šonský, který zavzpomínal nejen na své kolegy, ale promluvil i o svých současných pracovních aktivitách.

Pracovníci ČZA Mělník předvedli nové přístroje v arboristice

Páteční program konference uvedl Pavel Nevrkla z Mendelovy univerzity v Brně, v hlavní přednášce dne přitom pojednal o další významné okolnosti arboristiky, a to bezpečnosti práce při péči o dřeviny, zejména se zaměřením na právní, pracovní a organizační aspekty. Následně promluvili k posluchačům zástupci oborových organizací, zabývajících se tématy navrhování zeleně a péči o ni, zástupkyně Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Šárka Weberová, a Petr Halama, který představil činnost Svazu zakládání a údržby zeleně. Po nich hovořila Katka Jelínková, studentka 3. ročníku ČZA Mělník a členka nově vzniklé Sekce mladých zahradníků, sdružující vesměs studenty zahradnických škol a mladé začínající zahradníky do třiceti let. Po bloku věnovaném studentským referátům a představení studentských zahraničních stáží, jichž se zúčastnili mnozí studenti ČZA Mělník, proběhl závěrečný workshop, který představil nové měřicí prostředky v arboristice. Jedná se o výukové i praktické přístroje, které v uplynulých měsících získala pro svou práci ČZA Mělník. Miroslav Ezechel se svým kolegou Petrem Kristlíkem mj. ukázali, jak lze prostřednictvím počítačového tomografu zjišťovat neinvazivní metodou zdravotní stav dřevin. V názorné ukázce byla jednotlivá čidla přístroje umístěna na obvod torza kmene břízy a snímala hustotu výplně uvnitř, čímž mohla odhalit skryté dutiny, jež mají mít vliv na provozní bezpečnost stromů zvláště ve městech. Počítačové zpracování ve formě grafického zobrazení spolu s číselnými údaji bylo přitom promítáno na plátno, takže se posluchači konference mohli názorně seznámit, jak takový přístroj odhalí skutečný zdravotní stav dřeviny a může tím odvrátit případné riziko pádu stromu na občany či jejich majetek.

Desátá arboristické konference přinesla nejen nové úhly pohledů na různá speciální témata o dřevinách rostoucích mimo les, ale také připomněla, co vše bylo v oblasti arboristického vzdělávání v ČZA Mělník za více než dvacet let dosaženo. Konference se však stala i příležitostí k setkávání odborníků z praxe se studenty arboristiky, a tím přispěla v duchu svého motta k dalšímu růstu mladých a začínajících specialistů v péči o stromy.